LỊCH THI

BÁO CÁO
ĐĂNG KÝ LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE

Kính gửi: Sở Giao Thông vận Tải Tp. Hồ Chí Minh

Phòng Quản lý Sát hạch & Cấp GPLX

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Lái xe Sài Gòn đã báo cáo danh sách học viên học lái xe ôtô các hạng B và C với Phòng Quản lý sát hạch & cấp GPLX và Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh

Nay Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Lái xe Sài Gòn xin đăng ký lịch sát hạch cho các học viên cụ thể như sau:

Số TT

Khóa / Lớp

Hạng

GPLX

Số Lượng Ngày Khai Giảng Ngày Bế Giảng Ngày Đăng Ký Sát Hạch  

Ghi chú

1. B11_KHÓA 1 B11 70 19/08/2023 21/11/2023 26/12/2023 300
B1_KHÓA 1 B1_SÀN 35 19/08/2023 03/12/2023
B11_KHÓA 2 B11 20 08/09/2023 07/12/2023
2. B2_KHÓA 1 B2 105 23/08/2023 25/12/2023 23/01/2024 300
B2_KHÓA 2 B2 35 14/09/2023 05/01/2024
B1_KHÓA 2 B1_SÀN 10 21/09/2023 05/01/2024
3. B11_KHÓA 3 B11 70 31/10/2023 01/02/2024 28/03/2024 300
B11_KHÓA 4 B11 20 17/11/2023 21/02/2024
B1_KHÓA 3 B1_SÀN 35 12/11/2023 29/02/2024
B2_KHÓA 3 B2 30 14/10/2023 05/02/2024

 

 

4.

B2_KHÓA 4 B2 70 16/11/2023 24/03/2024 08/05/2024  

300

 

B2_KHÓA 5 B2 70 01/12/2023 10/04/2024
5.           21/06/2024 300

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Lái xe Sài Gòn kính đề nghị Phòng Quản lý Sát hạch & cấp GPLX và Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM xem xét chấp nhận kế hoạch sát hạch cho các học viên của lớp lái xe trên.

quy-trinh-dao-tao-va-sat-hach-cap-gplx
© 2021 - Bản quyền thuộc về Trường Dạy nghề Tư thục Lái xe Sài Gòn